Verzamelpagina oude website

Pagina WELKOM


Stichting Eén-Giessen/Rijswijk

 

Stichting Eén-Giessen/Rijswijk is opgericht door particulier initiatief vanuit beide dorpen. De initiatiefnemers zien een geweldige éénmalige kans om een nieuwe dorpskern te realiseren voor Giessen en Rijswijk. Via deze informatie willen we u graag onze initiatieven voorleggen en vragen om mee te denken over deze moderne nieuwe dorpskern.

 

Gezamenlijke dorpskern voor Giessen/Rijswijk

 

De mogelijkheid bestaat dat de voetbalvelden van Giessen en Rijswijk verplaatst gaan worden. Op die plaatsen zal dan, op termijn, bebouwing komen. Door de centrale ligging van de terreinen is dit de éénmalige mogelijkheid om voor Rijswijk en Giessen een gezamenlijke centrale dorpskern te realiseren. Een gezellig plein waar we kunnen wandelen, praten en zitten met wat te eten en te drinken en waar we kunnen genieten van onze prachtige omgeving. Er omheen zou een nieuw winkelcentrum kunnen komen met voldoende parkeergelegenheid. Bij de Zalmpassage zijn geen uitbreidingsmogelijkheden meer en is ook onvoldoende parkeergelegenheid. Tevens zou een school, een bibliotheek, een ontmoetingsgebouw, etc. in deze nieuwe dorpskern passen. Tegelijkertijd blijft er nog voldoende ruimte over voor het bouwen van woningen voor starters, ouderen, huurders en kopers.

 

Inbreng inwoners Giessen/Rijswijk

 

We hopen dat alle inwoners en andere belanghebbenden, zoals woningbouwcoöperaties, verenigingen, scholen, kerken, ondernemers, etc., uit beide dorpen, met zoveel mogelijk goede ideeën komen voor dit plan, zodat het een kern wordt van en voor ons allen van Giessen/Rijswijk.

Een kans als deze krijgen we nooit meer om van Giessen/Rijswijk één leefgemeenschap te maken. Het zou jammer zijn als we deze unieke kans, om het woon- en leefklimaat van beide dorpen op langere termijn veilig te stellen, zouden missen. Eén dorp met 3400 inwoners legt meer gewicht in de schaal bij de diverse instanties voor faciliteiten dan twee aparte dorpen van 1600 en 1800 inwoners.

 

Na de vakantieperiode willen wij U nog nader via een infoavond over onze ideeën en plannen informeren en ook U vragen om Uw inbreng in dit plan. Het zijn Uw dorpen en samen hebben we de plicht het leef- en woonklimaat van onze dorpen op peil te houden of , indien mogelijk, te verbeteren. Een gezamenlijk dorpskern is daarbij een eerste aanzet.

 

Voor vragen, op- en aanmerkingen en inbreng kunt u contact opnemen met het  secretariaat van de Stichting Eén-Giessen/Rijswijk


Pagina Ambassadeurs

Dit zijn onze ambassadeurs

B. Bakker
De Geer 1 4284VW RIJSWIJK
H.A. Besselink Koekoek 11 4284 XH RIJSWIJK
A. Colijn Nachtegaal 5 4284 XC RIJSWIJK
J. van Dalen Naaijen Guldenaerde 6 4283HD GIESSEN
B. van Egmond Maasdijk 19 4284 VA RIJSWIJK
J.J. van Leeuwen Reygerboslaan 19 4283 HB GIESSEN
E.J.P. van Linstee Dijkje 2 4284 VN RIJSWIJK
P. Peet Hoekeinde 19 4254 LM SLEEUWIJK
J.N. Scholten Julianastraat 4 4281 NR ANDEL
J.F.M. Zwemer Andriëtte Peereboom 11 4283 GP GIESSEN

De heer P. Peet:

Mijn motivatie om het project Eén GiesenlRijwijk van harte steun te geven.

Gelet op de toekomst van de dorpen Giesen en Rijswijk kan ik alleen maar enthousiast zijn met het streven de beide woonkernen met elkaar te verbinden door een dynamisch centrum te ontwikkelen.

Zonder de eigen specifieke dorpsidentiteit te verliezen zijn er gezamenlijk veel sterkere mogelijkheden om op sociaal-, maatschappelijk- en cultureelgebied zelf te bepalen op welke wijze hieraan vorm gegeven kan worden. Het aantal inwoners van Giessen en Rijswijk gaat ver boven de 3000 en daarmee creëer je aanzienlijk meer kansen de positie van beide dorpen te verstevigen.

Een gezamenlijk centrum met een gezellig plein, omgeven door winkels, gezondheidscentrum, bibliotheek, horecavoorziengen en functionele woningen etc. zal het woon- en leefklimaat positieve impulsen geven. Daarbij kan dit samengaan de houdbaarheid van het verenigingsleven maar ook de rijkdom van een eigen basisschool, door een groter aantal jeugdigen, meer garanties geven in de toekomst te overleven.

Eigenlijk is de huidige generatie ouderen verplicht aan hun kinderen dit plan collectief te ondersteunen zodat Giessen en Rijswijk volwaardig mee kunnen blijven doen in “De vaart der volken”.

Paul Peet.


De heer J.N. Scholten

Van harte steun ik de Stichting, omdat die vooruit kijkt in het belang van oud en jong. Inderdaad Giessen-Rijswijk Samen Sterk

J.N. Scholten
Oud-burgemeester van Giessen en Rijswijk

ALTENA NIEUWS

Eerste kennismaking ambassadeurs Eén Giessen-Rijswijk

Door: Marjon van Vugt

GIESSEN-RIJSWIJK, 4 okt ‘07 – De Stichting Eén Giessen-Rijswijk timmert aardig aan de weg. Vorige week vond een eerste, oriënterend gesprek plaats met de ambassa­deurs. Deze groep is een gemêleerd gezelschap uit de samenleving; zo­wel mannen als vrouwen van ver­schillende leeftijden. +

Het is de bedoeling dat zij het idee van een gezamenlijke dorpskern uit­dragen in hun omgeving. Zij zijn ge­vraagd voor hun functie of hebben zichzelf aangemeld om een helpende hand uit te steken, omdat het idee van een gezamenlijke dorpskern te mooi is om te laten lopen. De ambassadeurs uit Rijswijk zijn Ben Bakker, Erik Besselink, Anton Colijn, Bas van Egmond en Erik van Linstee. Uit Giessen komen Jopie van Dalen, Koos van Leeuwen, Annelies Pulle en Jacomien Zwemer. Ambassadeur Paul Peet komt uit Sleeuwijk en Jan Nico Scholten uit Andel, maar beiden zijn uiteraard zeer bekend in de betreffende dorpen. Bij de bijeenkomst waren de be­stuursleden van Stichting Eén Gies-sen-Rijswijk natuurlijk ook aanwe­zig: voorzitter Wim Duizer, vice­voorzitter Kees van Tilborg, penning­meester Johan Rochat, secretaris Dick van Vugt en algemeen lid Jan de Pender namens ondernemersvereni­ging De Alm.

Toekomst

Jan Nico Scholten, voormalig burge­meester van Andel, Giessen en Rijs­wijk, vertelt dat de afstand tussen Giessen en Rijswijk vroeger groot was. “Maar ik ben altijd voorstander geweest van samenwerking.” Schol­ten vroeg in zijn burgemeestertijd aan Paul Peet, destijds beheerder van de sporthal en later ook het zwembad, om te kijken of de voetbalverenigin­gen van Rijswijk en Giessen samen konden gaan. Paul Peet:

 “Ik gaf toen aan dat dit niet kon. Rijs­wijk is Rijswijk en Giessen is Gies­sen. Maar je wordt ouder, we moeten naar de toekomst kijken. En ons afvragen: wat bieden we onze kinderen? We moeten ervoor zorgen dat steden als Gorinchem onze dor­pen niet gaan leeg plukken.”

 

Voetbalvelden

De voetbalclubs zijn een belangrijk element in de plannen. Jan de Pender geeft aan dat de voetbalverenigingen moeten beseffen dat het mogelijk ma­ken van een nieuwe dorpskern ook voor hen voordelen biedt in verband met een toekomstige aanwas van de bevolking. Scholten: “De belangen van de voetbalclubs liggen in het ver­lengde van de nieuwe dorpskern.” De stichting is van mening dat het zwem­bad verplaatst zou moeten worden naar het sportpark aan de Rietdijk. Paul Peet maakt zijn mede-ambassa-deurs duidelijk dat het bestaande zwembad echt versleten is.

 

Dorpskern

De Pender schetst de mogelijkheden van een dorpskern: een plein met bo­men en banken en daarbij een koffi e­restaurant voor bezoekers aan het nieuwe winkelcentrum en de vele duizenden bezoekers van het Almbos. “In een dergelijke dorpskern passen volgens het bestuur ook een biblio­theek, gezondheidscentrum en mis­schien ook wel een gezamenlijk maatschappelijk/kerkelijk centrum en een gezamenlijke school.” Schol­ten voorziet dat de scholen het nog moeilijker zullen krijgen. De Pender: “Er gaat misschien wel twee genera­ties overheen voor het geaccepteerd wordt. Maar we moeten ergens be­ginnen. Als je de scholen en dus de kinderen bij elkaar krijgt, volgen de ouders en grootouders vanzelf.” Hij stelt nadrukkelijk dat de stichting al­leen plannen initieert, maar dat de bevolking en de maatschappelijke or­ganisaties en verenigingen beslissen wat ze willen.

 

Uitdragen

Het bestuur gaat de wensen van de dorpen inventariseren en proberen te realiseren. Aan de ambassadeurs de taak om de informatie uit te dragen. Ideeën en oplossingen voor wat be­treft het realiseren van de nieuwe dorpskern zijn meer dan welkom. Voorzitter Wim Duizer: “We moeten verder kijken dan ons eigen dorp. Er doet zich een unieke kans voor en we hopen op een vlekwerking dankzij onze ambassadeurs.”