Nieuwsbrief 2013

Eind februari is door de stichting 1GR weer een nieuwsbrief verspreid in Giessen en in Rijswijk. Allerlei onderwerpen worden behandeld en geven de situatie weer waar we op dit moment staan.

iDOP aangeboden aan wethouder Bergsma

Dorpontwikkelingsplan

Hoe blijven Giessen en Rijswijk sociaal, economisch en ruimtelijk leefbaar?

Hoe beleeft u uw dorp? Hoe ziet u de toekomst van beide dorpen, apart en in relatie tot elkaar?

Over deze vragen hebben de inwoners van Giessen en Rijswijk drie avonden met elkaar nagedacht.Met de informatie vande inwoners is een integraal Dorpontwikkelingsplan (iDOP) opgesteld voor Giessen en Rijswijk. Dat vormt een leidraad voor de toekomst met concreet uitvoerbare actiepunten voor de korte, middellange en lange termijn. Het uiteindelijke plan is op 1 juli door de bureaus ZET en BRO aangeboden aan de inwoners van Giessen en Rijswijk. De bewoners hebben het op hun beurtaangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Wethouder Bergsma nam het rapport in ontvangst. Hetcollege van burgemeester en wethouders, zal het rapportmet een advies voorleggen aan de gemeenteraad.

Lees hier het officiele rapport

Alle inwoners op de hoogte gebracht over stand van zaken

Nu de iDOP is afgerond kan het college van B&W zich daarover buigen en de gemeenteraad kan een visie gaan ontwikkelen.

Het bestuur van de stichting heeft de inwoners door middel van een flyer op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken.
Tevens wordt daarin een oproep gedaan aan de bevolking om de opiniërende- en/of besluitvormende raadsvergaderingen bij te wonen (resp. 25 januari en 14 februari).
De flyer is hier in te zien
Let op!! De besluitvormende gemeenteraadsvergadering is gewijzigd in dinsdag 15 februari !!

Presentatie rapport op 3e Bewonersavond 17-06-2010

Donderdagvond 17-06 jl presenteerde Bureau Z/BRO het integrale dorpsontwikkelingsplan. Totaal 30 inwoners uit beide kernen hoorden aan hoe de knelpunten en wensen die uit eerdere gesprekken duidelijk naar voren gekomen waren in de toekomst mogelijk aangepast en ingepast zouden kunnen worden. Een ambitieus en veelomvattend plan is het resultaat. Naar onze mening een uiterst zorgvuldige inventarisatie en een aantal, zoals deze avond bleek door de bevolking breed gedragen, en zeker haalbare aanbevelingen voor de ontwikkeling van beide dorpen zowel op korte termijn als toekomstgericht. Op 1 juli wordt het rapport officieel aan wethouder R. Bergsma aangeboden. Dit zal gedaan worden door een combinatie van jong en oud uit beide dorpen. Uit Giessen Dhr. P. (Piet) Kant met zijn kleinzoon en uit Rijswijk door de heer A. (Janus) Vos met een van zijn kleinkinderen. Deze aanbieding is publiek dus als u daar bij wil zijn dan moet u zich melden om 19.00 uur op het Gemeentehuis in Woudrichem.

De wethouder zal namens het College van B&W, vermoedelijk in de septembervergadering, het rapport inbrengen en bespreken met de gemeenteraad. Wanneer de gemeenteraad de bevindingen en aanbevelingen uit dit rapport onderschrijft (het onderzoek is verricht in opdracht van de gemeente Woudrichem in samenwerking met de provincie Noord-Brabant) kan zij teruggrijpen op een gedegen visiedocument bij het nemen van alle toekomstige beslissingen die de leefbaarheid van de beide kernen Giessen en Rijswijk (kunnen) beïnvloeden.

Zodra het definitieve rapport is aangeboden aan de wethouder kunt u de volledige inhoud raadplegen via deze site. Diegenen die op (één van) de informatieavonden is geweest, en zodoende direct betrokken was bij de totstandkoming van het rapport, en zijn/haar e-mail adres heeft achtergelaten kan zsm na 1 juli een digitale versie van het complete rapport in zijn/haar e-mailbox tegemoet zien.

Wij houden u op de hoogte.

Bestuur St 1 GR

2e Bewonersavond

Als vervolg op de eerste bewonersavond van 17 febr jl vond op donderdagavond 8 april jl een tweede bijeenkomst plaats waarbij 37 inwoners uit de beide kernen in 4 groepen, aan de hand van 4 thema’s, verder discussieerden  over de toekomst van  Giessen en Rijswijk.

Onder leiding van de medewerkers van Bureau Z/BRO  en de gemeente Woudrichem werden de ideeën met betrekking tot  1) Wonen en Verkeer, 2) Zorg, 3) Ruimtelijke inrichting en 4) Voorzieningen en sociale samenhang verder uitgewerkt.

Aan het einde van de avond constateerde projectleidster Kamieke van de Riet dat er zeker voldoende input was gekomen om een eerste concept voor een integraal dorpsontwikkelingsplan op te kunnen stellen.  Als alles volgens plan blijft verlopen is het de bedoeling  einde van de maand april alle deelnemers een verslag van deze bijeenkomst te sturen. De maand mei wordt dan gebruikt om alle plannen ambtelijk en provinciaal te toetsen en te stroomlijnen waarna begin juni een bewonerspresentatie zal kunnen plaatsvinden.

Het definitieve rapport zal dan eind juni aan de gemeente kunnen worden aangeboden en dan is het aan de politiek, is het aan de gemeenteraad, om het gepresenteerde IDOP vast te stellen als een visiedocument  waarop de toekomstige ontwikkeling van zowel Giessen als Rijswijk gebaseerd zal zijn.

Als Stichting 1 Giessen-Rijswijk volgen wij het proces op de voet en zijn ook wij zeer benieuwd naar de uiteindelijke uitkomsten en voorstellen.  Nu hebben alle inwoners de kans mee te denken in  de toekomstige leefbaarheid van beide dorpen. Nu heeft u de  gelegenheid uw mening en visie te laten horen en dat ontneemt u, als u nu niet mee doet , ‘straks’ de mogelijk om te zeggen ‘ze’ doen maar wat.  Daarom is het eigenlijk in meerder opzicht ‘ongehoord’ als u er nu niet bij bent (geweest).

Wordt vervolgd dus.

Hier ziet u een fotoimpressie van deze avond.

Veel belangstelling eerste bewonersbijeenkomst iDOP op 17 februari 2010

Voldoende voeding voor uitwerking IDOP

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 17 febr jl. kregen de dame en de heren van ZET/BRO (dat is het bureau dat namens de Provincie en de Gemeente Woudrichem opdracht gekregen heeft voor de uitwerking van het integrale dorpen ontwikkelingsplan) voldoende input. Nadat eerst wethouder Bergsma nogmaals, en duidelijk, uiteen gezet had waarom dit plan voor de inwoners van de beide kernen van groot belang was (geen reactie op opgelegde, maar voorinspraak op nog te maken plannen!) verdeelden de 70 aanwezigen zich in 5 groepen om onder leiding van een gespreksvoorzitter positieve en negatieve opmerkingen te maken over de veiligheid en leefbaarheid, nu, in de nabije maar ook in de ver(de)re toekomst.

De opkomst was opmerkelijk goed verdeeld, van de 68 deelnemers kwamen er 32 uit Giessen en 36 uit Rijswijk. De 2 overige bezoekers waren, en zijn, van ‘kom-af’ nog steeds historisch gebonden aan beide kernen.

Nu de eerste inventarisatie is afgerond en de onderzoekers zich vergewist en verdiept hebben in de geschiedenis van beide dorpen gaan zij aan de slag om te komen tot één, alomvattend, totaalplan. Dit zal in concept binnen 6 weken teruggekoppeld worden aan alle belanghebbenden. Zij die op de informatieavonden een e-mailadres hebben achtergelaten zullen persoonlijk via de mail op de hoogte gehouden worden. Overigens zal alle informatie ook steeds op deze website te zien en te volgen zijn.

Het bestuur is tevreden over de aanpak en het verloop tot nu toe. ‘Zij die er niet zijn worden uiteraard niet gehoord’ maar de bewoners en belanghebbenden die wel de moeite namen om mee te denken en te praten over de toekomst van beide kernen hebben op deze manier een prima en waardevolle bijdrage kunnen leveren’ De voortvarendheid waarmee de plannen nu verder worden uitgewerkt schept in elk geval verwachting en houdt de belangstelling levend.

Bestuur St 1 GR