De stichting gaat dorpsraad worden.

Nu de idealen van de Stichting voor een groot deel zijn verwezenlijkt gaat de stichting zich meer en meer richten op de functie als dorpsraad. Met de komst van één gemeente Altena zullen we ons dienen voor te bereiden op het laten doorklinken van onze belangen als inwoners van Giessen en Rijswijk in de toekomstige raad van Altena.

De komende tijd zullen wij u op allerlei wijzen benaderen met de vraag om mee te denken en misschien zelfs mee te doen om aan die nieuwe opdracht vorm te geven.

Nieuws Stichting 1GR

Door Wim Duizer

Op 4 juni jl. hebben we samen met het voltallige B&W de bewonersavond in het Brabantse land gehad. Voor ons als stichting was het heel fijn dat daarbij zoveel mensen uit Giessen en Rijswijk aanwezig waren. Dat geeft aan dat er vanuit de samenleving veel belangstelling is voor de toekomstige ontwikkelingen binnen onze gemeenschap.

We realiseren ons dat, ondanks de grote opkomst, we hiermee toch maar een klein deel van de bevolking hebben bereikt. Dit artikel in De Koppelaar wordt door een breder deel van onze inwoners gelezen. We hopen zo belangstelling te wekken voor onze idee-en over de leefbaarheid in de toekomst.

Als stichting hebben we op deze avond uitgelegd wat onze visie is op de toekomst. Helder is dat onze missie recht overeind blijft. Deze was en is: optimaliseren van de leefbaarheid in Giessen en Rijswijk door integratie en samenwerking.
Op deze avond hebben we als stichting drie aandachtspunten benoemd, die we samen met nieuw te vormen werkgroepen uit willen gaan werken, te weten:
– Centrum
– Zorg en huisvesting
– Veiligheid en buurtpreventie

Een aantal personen heeft zich al voor deze werkgroepen opgegeven, maar we willen hier graag meer mensen bij betrekken. Hierbij de oproep: als je belangstelling hebt voor één van de genoemde onderwerpen en een bijdrage wilt leveren aan een gezonde samenleving, geef je dan op via het intekenformulier op de website www.1gr.nl.

Het e-mailadres van de stichting is: secretariaat@1gr.nl.

Verder is op deze avond wat uitvoeriger stilgestaan bij het onderwerp buurtpreventie. Ook daar hebben zich al verschillende mensen voor aangemeld. Graag willen we hier een vervolg aan geven en wel samen met de gemeente en de politie.

Op 2 september gaan we uitgebreider op dit onderwerp in. Deze avond begint om 19.30 uur op het gemeentehuis. Wijkagent Job van Breugel zal hier waarschijnlijk bij aanwezig zijn.

Ook een interessante avond is die in het Brabantse Land op 6 oktober, georganiseerd door de gemeente: ex-inbreker Evert Jansen zal de inwoners van Rijswijk en Giessen het een en ander gaan vertellen over een veiligere omgeving. Op beide avonden is iedereen welkom.

Informatieavond druk bezocht

De inwoners van Giessen en Rijswijk gaven massaal gehoor aan de uitnodiging van de Stichting Één-Giessen/Rijswijk en de gemeente Woudrichem om bijgepraat te worden in de ontwikkeling van het centrumplan voor de beide kernen.

Burgemeester Noordergraaf benadrukte in zijn betoog dat inspraak en inbreng van de inwoners van groot belang is voor de instandhouding van de leefbaarheid in de woonkernen en hij prees de aanwezigen voor hun betrokkenheid bij de totstandkoming van het IDOP. Dit plan ligt als visiedocument aan de basis van alles wat momenteel in Giessen en Rijswijk staat te gebeuren.

Vervolgens gaf wethouder Bergsma een toelichting op de planologische ontwikkelingen als gevolg van het verrijzen van een Brede School, het nieuwe zwembad en de verplaatsing van de sportvelden.

Wethouder De Peuter informeerde de aanwezigen over de voortgang van de reconstructie van de Parallelweg. Ook hij bedankte de bewoners voor hun inbreng van bij de planning en uitvoering van dit project.
Namens Woonlinie gaf Rick Broere een toelichting op de plannen en laatste stand van zaken met betrekking op de bouw van de Brede School. Nu zijn er een 5-tal partijen die straks –de planning is voorjaar 2015- vanuit één multifunctioneel gebouw onderwijs, opvang en jeugdzorg en fysiotherapie zullen aanbieden.
Dhr. Roeloef Wind gaf, mede namens de beide voetbalverenigingen, inzage in de plannen en de planning voor het nieuw te bouwen sportcomplex voor de fusieclub GRC 14. Middels een op de clubkleuren afgestemde artist-impressie toonde hij de aanwezigen een zeer realistische voorstelling hoe dit sportpark er uit zal komen te zien, en dat is werkelijk veelbelovend.
Aan het einde van de avond gaf Wim Duizer, als voorzitter van de Stichting Één-Giessen/Rijswijk, een korte terugblik op het gehele proces van planvorming in 2009 tot realisatie 2014. Hij wees erop dat er tot nu toe veel achter de schermen gewerkt is en dat er in relatief korte tijd veel tot stand is gekomen. Hij noemde het samengaan van de beide basisscholen, de fusie van de beide voetbalverenigingen, de aanbesteding van het nieuwe sportpark Almbos en de bouw van een brede school. Hij bedankte de gemeente en alle overige betrokkenen voor hun positieve instelling en coöperatieve inbreng. Er kan veel gebeuren in 5 jaar. De toekomst voor Giessen en Rijswijk ziet er goed uit.

11-10-2013/Herman Schreuders

Klik hier voor een beeldimpressie

Centrumplan in opinierende raad!!

Aanstaande dinsdag 17 september wordt in het Gemeentehuis in Woudrichem een Opiniërende Raadsvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering worden twee agendapunten behandeld die van belang zijn voor de kernen Giessen en Rijswijk. Het betreft agendapunt 4 en 5:
Als u op de link klikt komt u op de site van de gemeente waar u de documenten kunt vinden voor deze agendapunten.
Als Stichting 1 Giessen-Rijswijk zullen wij aanwezig zijn om onze steun voor de ingediende plannen te laten zien. Om duidelijk  te laten merken dat wij als inwoners van Giessen Rijswijk het belangrijk vinden dat wij een mooi centrum willen zouden wij graag de publieke tribune geheel gevuld willen zien met mensen die ook de plannen voor een gemeenschappelijk Centrum en voor ons toekomstig sportpark steunen.

Graag nodigen wij u daarom uit op 17 september om half 8 de vergadering vanaf de publieke tribune mee te maken. We kunnen dan de Gemeenteraad en het College van B&W laten zien dat we streven naar een verdere verbetering van de leefomgeving in Giessen en Rijswijk.

Tot ziens in het Gemeentehuis.
Stichting één Giessen-Rijswijk

Zeer geslaagde actie Giessen-Rijswijk Schoon

Ongeveer 70 vuilniszakken gevuld met vooral achteloos weggegooid verpakkingsmateriaal, vuurwerkrestanten en lege flesjes en blikken, samen 350 kg restafval, was het ‘zichtbare’ resultaat van de voorjaarsschoonmaak in Giessen en Rijswijk. Stichting 1 GR haakte zaterdag 16 maart jl. samen met de gemeente Woudrichem in op de actie NL doet door met 25 vrijwilligers een rondgang door de beide dorpen te maken en zwerfafval op te ruimen. Inzet van deze actie was vooral een statement af te geven dat een schoon en leefbaar Giessen en Rijswijk niet alleen een zaak van de overheid is maar dat daar ook een verantwoordelijk ligt voor de inwoners.

Namens de gemeente Woudrichem ondersteunden Dhr. Ron Boterblom –hoofd openbare werken- en wethouder Bas de Peuter dit initiatief door letterlijk ook zelf de handen uit de mouwen te steken. Samen met het Bestuur van de St 1 GR , de volledige CDA fractie en een 10 tal spontaan op komen draven dorpsbewoners werd van 09.00 tot 11.30 uur op een ludieke wijze uitvoering gegeven aan deze voorjaarsschoonmaakDe actie Giessen-Rijswijk Schoon, in het kader van NederlandDoet.nl, is een grandioos succes gebleken.

Klik hier voor een fotoimpressie

Nieuwsbrief 2013

Eind februari is door de stichting 1GR weer een nieuwsbrief verspreid in Giessen en in Rijswijk. Allerlei onderwerpen worden behandeld en geven de situatie weer waar we op dit moment staan.

iDOP aangeboden aan wethouder Bergsma

Dorpontwikkelingsplan

Hoe blijven Giessen en Rijswijk sociaal, economisch en ruimtelijk leefbaar?

Hoe beleeft u uw dorp? Hoe ziet u de toekomst van beide dorpen, apart en in relatie tot elkaar?

Over deze vragen hebben de inwoners van Giessen en Rijswijk drie avonden met elkaar nagedacht.Met de informatie vande inwoners is een integraal Dorpontwikkelingsplan (iDOP) opgesteld voor Giessen en Rijswijk. Dat vormt een leidraad voor de toekomst met concreet uitvoerbare actiepunten voor de korte, middellange en lange termijn. Het uiteindelijke plan is op 1 juli door de bureaus ZET en BRO aangeboden aan de inwoners van Giessen en Rijswijk. De bewoners hebben het op hun beurtaangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Wethouder Bergsma nam het rapport in ontvangst. Hetcollege van burgemeester en wethouders, zal het rapportmet een advies voorleggen aan de gemeenteraad.

Lees hier het officiele rapport

Alle inwoners op de hoogte gebracht over stand van zaken

Nu de iDOP is afgerond kan het college van B&W zich daarover buigen en de gemeenteraad kan een visie gaan ontwikkelen.

Het bestuur van de stichting heeft de inwoners door middel van een flyer op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken.
Tevens wordt daarin een oproep gedaan aan de bevolking om de opiniërende- en/of besluitvormende raadsvergaderingen bij te wonen (resp. 25 januari en 14 februari).
De flyer is hier in te zien
Let op!! De besluitvormende gemeenteraadsvergadering is gewijzigd in dinsdag 15 februari !!