iDOP Giessen-Rijswijk maakt goede start

Woensdagavond 09 febr is in het Brabantse Land de eerste stap gezet naar een integraal dorpsontwikkelingsplan voor de beide kernen. Onder leiding van de adviseurs van ZET/BRO werd aan bestuurders van de in Giessen-Rijswijk opererende verenigingen en instellingen gevraagd hoe zij denken dat ‘hun dorp’ er, idealiter, uit zou moeten zien.

De bevindingen van deze bestuurders worden getoetst aan de wensen van de lokale bevolking die op woe 17 februari (aanvang 19.30 uur en plaats van handeling wederom Brabantse Land in Rijswijk, alle inwoners zijn van harte welkom, bij deze dus!) gelegenheid krijgen hun ideeën ter tafel te brengen.

Uiteindelijk worden de wensen en ideeën door de gemeente Woudrichem en ZET/BRO beoordeeld in samenhang provinciale beleids- en bestemmingsplannen en samengevat in een, mogelijk ambitieus maar zeker ook wel haalbaar, totaalplan wat aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. Uiteindelijk beslist dan de gemeenteraad of, en op welke termijn, er daadwerkelijk uitvoering gegeven wordt aan de geopperde plannen en ideeën.

Het IDOP is een vervolg en aanvulling op het DOP zoals dat eerder door de Stichting 1 GR aan de gemeente en provincie is aangeboden. Waar het DOP zich, ingegeven door politiek ‘gesteggel’ over de verplaatsing van de voetbalvelden van zowel Giessen als Rijswijk, in eerste instantie beperkte tot een advies tot het creëren van één dorpskern als leefbaar hart voor beide dorpen, gaat het IDOP nog een stap verder. Nu wordt er gekeken naar de totale leefbaarheid van en in beide kernen beoordeeld op sociaal, economisch en maatschappelijke factoren.

Laat uw stem horen. Wees welkom op de IDOP informatieavond woensdag 17 febr aanstaande.