Veel belangstelling eerste bewonersbijeenkomst iDOP op 17 februari 2010

Voldoende voeding voor uitwerking IDOP

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 17 febr jl. kregen de dame en de heren van ZET/BRO (dat is het bureau dat namens de Provincie en de Gemeente Woudrichem opdracht gekregen heeft voor de uitwerking van het integrale dorpen ontwikkelingsplan) voldoende input. Nadat eerst wethouder Bergsma nogmaals, en duidelijk, uiteen gezet had waarom dit plan voor de inwoners van de beide kernen van groot belang was (geen reactie op opgelegde, maar voorinspraak op nog te maken plannen!) verdeelden de 70 aanwezigen zich in 5 groepen om onder leiding van een gespreksvoorzitter positieve en negatieve opmerkingen te maken over de veiligheid en leefbaarheid, nu, in de nabije maar ook in de ver(de)re toekomst.

De opkomst was opmerkelijk goed verdeeld, van de 68 deelnemers kwamen er 32 uit Giessen en 36 uit Rijswijk. De 2 overige bezoekers waren, en zijn, van ‘kom-af’ nog steeds historisch gebonden aan beide kernen.

Nu de eerste inventarisatie is afgerond en de onderzoekers zich vergewist en verdiept hebben in de geschiedenis van beide dorpen gaan zij aan de slag om te komen tot één, alomvattend, totaalplan. Dit zal in concept binnen 6 weken teruggekoppeld worden aan alle belanghebbenden. Zij die op de informatieavonden een e-mailadres hebben achtergelaten zullen persoonlijk via de mail op de hoogte gehouden worden. Overigens zal alle informatie ook steeds op deze website te zien en te volgen zijn.

Het bestuur is tevreden over de aanpak en het verloop tot nu toe. ‘Zij die er niet zijn worden uiteraard niet gehoord’ maar de bewoners en belanghebbenden die wel de moeite namen om mee te denken en te praten over de toekomst van beide kernen hebben op deze manier een prima en waardevolle bijdrage kunnen leveren’ De voortvarendheid waarmee de plannen nu verder worden uitgewerkt schept in elk geval verwachting en houdt de belangstelling levend.

Bestuur St 1 GR

iDOP Giessen-Rijswijk maakt goede start

Woensdagavond 09 febr is in het Brabantse Land de eerste stap gezet naar een integraal dorpsontwikkelingsplan voor de beide kernen. Onder leiding van de adviseurs van ZET/BRO werd aan bestuurders van de in Giessen-Rijswijk opererende verenigingen en instellingen gevraagd hoe zij denken dat ‘hun dorp’ er, idealiter, uit zou moeten zien.

De bevindingen van deze bestuurders worden getoetst aan de wensen van de lokale bevolking die op woe 17 februari (aanvang 19.30 uur en plaats van handeling wederom Brabantse Land in Rijswijk, alle inwoners zijn van harte welkom, bij deze dus!) gelegenheid krijgen hun ideeën ter tafel te brengen.

Uiteindelijk worden de wensen en ideeën door de gemeente Woudrichem en ZET/BRO beoordeeld in samenhang provinciale beleids- en bestemmingsplannen en samengevat in een, mogelijk ambitieus maar zeker ook wel haalbaar, totaalplan wat aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. Uiteindelijk beslist dan de gemeenteraad of, en op welke termijn, er daadwerkelijk uitvoering gegeven wordt aan de geopperde plannen en ideeën.

Het IDOP is een vervolg en aanvulling op het DOP zoals dat eerder door de Stichting 1 GR aan de gemeente en provincie is aangeboden. Waar het DOP zich, ingegeven door politiek ‘gesteggel’ over de verplaatsing van de voetbalvelden van zowel Giessen als Rijswijk, in eerste instantie beperkte tot een advies tot het creëren van één dorpskern als leefbaar hart voor beide dorpen, gaat het IDOP nog een stap verder. Nu wordt er gekeken naar de totale leefbaarheid van en in beide kernen beoordeeld op sociaal, economisch en maatschappelijke factoren.

Laat uw stem horen. Wees welkom op de IDOP informatieavond woensdag 17 febr aanstaande.