Subsidie nu snel aanvragen

woensdag 15 oktober 2008 |

GIESSEN/RIJSWIJK – De Stichting Eén Giessen-Rijswijk heeft de gemeente Woudrichem gevraagd vóór 1 november bij de provincie een subsidieverzoek in te dienen voor het opstellen van een IDOP: integraal dorps ontwikkelings plan. “Zo’n plan kost zo’n 60.000 euro.
Je kunt bij de provincie de helft subsidie krijgen”, aldus Jan de Pender van de stichting.

Voorwaarde voor de subsidieverlening is wel dat de bevolking, verenigingen en instellingen bij het opstellen en uitvoeren van het IDOP betrokken worden. De gemeente moet daarbij de regie hebben.

Verder wordt volgens De Pender gekeken of in het plan aandacht is voor cultuur, huisvesting voor jongeren en ouderen, ontmoetingsplaatsen, horeca, winkels, sportmogelijkheden et cetera. Volgens De Pender kan het Dorps Ontwikkelingsplan (DOP) van de stichting, prima dienen als uitgangspunt voor het IDOP.

Naast subsidie voor het (laten) opstellen van het IDOP, zijn er mogelijkheden forse subsidie (tussen 2,5 ton en een miljoen) te krijgen voor twee specifieke, wat afwijkende projecten. “Wij denken aan een nieuwe uitrit voor Hak en aan het dorpsplein.”

Als iedereen het eens is over een IDOP, kan dat in ‘Den Bosch’ deuren openen voor ontwikkelingen die nu wellicht moeilijk liggen, stelt De Pender. “Maar dan moeten we wel dingen samen doen.” Volgens de stichting kan een onderzoeksbureau een IDOP in vijf maanden klaar hebben. De gemeente onderzoekt serieus of nu het beste moment is subsidie aan te vragen. “Gezien bepaalde voorwaarden zou het eventueel beter kúnnen zijn dat later te doen”, aldus een woordvoerster.

Bron: Brabants Dagblad

Giessen en Rijswijk leeggehaald

GIESSEN/RIJSWIJK – De stichting Eén Giessen Rijswijk is vorige week door de gemeente Woudrichem geïnformeerd over het afblazen van M-Gras: het plan voor een sportcomplex voor Rijswijkse Boys, Giessen en atletiekclub Altena Road Runners aan De Rietdijk-Noord.

“Wij wilden daar alleen aan meewerken als er ook een zwembad en sporthal bij zouden komen”, stelt Jan de Pender namens de stichting. Hij is er niet gerust op dat voorzieningen als sporthal, zwembad en bibliotheek in het tweelingdorp blijven. “In het activiteitenplan van de gemeente staat dat het zwembad behouden moet blijven voor het Land van Heusden en Altena en de sporthal voor de geméénte.

Verder is sprake van een centrale bibliotheek die naar de kern Woudrichem zou moeten, waarna Giessen een dependance houdt. Als ik dat zo lees, krijg ik de indruk dat Giessen en Rijswijk leeg worden gehaald.”

Overigens is de kans groot dat een eventueel nieuw zwembad bij de sportvelden in Andel komt. Die plek is ook aantrekkelijk voor buurgemeente Aalburg, dat met Woudrichem onderzoekt om samen een nieuw bad te bouwen. Volgende maand discussiëren beide gemeenteraden daar over.

Bron: Brabants Dagblad

 

Eenmalige kans voor nieuw dorpshart

Dit is een éénmalige kans om Giessen en Rijswijk een nieuw dorpshart te geven.” Jan de Pender, bestuurslid en woordvoerder van de Stichting Eén Giessen Rijswijk laat er geen misverstand over bestaan: het is nu of nooit.

Maar het moet wel góed gebeuren. Zo niet, dan zou het angstbeeld van velen wel eens bewaardheid kunnen worden, vreest hij. “als de politiek té hard van stapel loopt met het zoeken van een oplossing voor de sportvelden van rijswijkse boys en giessen en kiest voor het oude plan dat nu weer op tafel ligt, dan ontstaat er geen leefbaar dorp maar een woondorp. En daar zitten de mensen echt niet op te wachten.”

Stichting eén giessen rijswijk heeft z’n huiswerk gedaan. Er ligt nu een zelfgemaakt, zogeheten dorps ontwikkelings plan (dop). Een plan op hoofdlijnen. Het is inmiddels gepresenteerd aan onder meer de gemeente woudrichem, de besturen van de voetbalclubs giessen en rijswijkse boys, de twee schoolbesturen, ondernemers en omwonenden.

Dat de groep betrokkenen groot is, geeft al aan hoe veelomvattend het plan van de stichting is. Mocht het tot uitvoering komen, dan wordt er de komende tien jaren heel wat gebouwd en verhuisd in giessen en rijswijk. In de plannen is rekening gehouden met riviertje de alm en met het bedrijf hak. “dat bedrijf zit er nu eenmaal. Wel moet er een goede ontsluiting komen. Dat kan door de bestaande ontsluiting via het jagerspad iets aan te passen en te verbeteren, of door een nieuwe ontsluiting te maken via de uiterwaarden”, stelt de pender. Het laatste heeft de voorkeur van de stichting.

Los van de procedures die gevolgd moeten worden, zou de uitvoering volgens de stichting moeten beginnen met de verhuizing van rijswijkse boys en giessen naar een nieuw sportcomplex. Wáár dat sportpark moet komen, daar maakt eén giessen rijswijk zich niet druk over. “we vinden dat de clubs daar zelf maar uit moeten komen.”

Wat in ogen van de stichting in elk geval níet moet gebeuren, is dat alleen de velden van rijswijkse boys vrijkomen. “onze angst is dat daar, aan de ene kant van de parallelweg, straks alleen huizen komen. En aan de andere kant, op het huidige terrein van voetbalclub giessen, alleen een nieuw sportcomplex voor giessen, rijswijkse boys en altena road runners.”

Nee, de stichting wil veel verder gaan: centrale woorzieningen op de velden van rijswijkse boys en op de plek van sporthal de jager en zwembad de kikvors; en huizen op de velden van giessen, om de plannen voor het dorpshart te kunnen betalen.

De aanleg van een nieuw sportpark en de verhuizing van beide voetbalclubs moet de vallende rij dominostenen dus in gang zetten. “met bij het nieuwe sportpark een mogelijkheid voor binnensport”, vindt de stichting. Moet dat een volwaardige sporthal zijn? “dat hoeft niet perse, maar het mag wel”, reageert de pender.

De volgende stap is de nieuwbouw van de twee scholen, op de terrein van rijswijkse boys. Daar kan ook een woonzorgcomplex worden gebouwd. Elders, op de plaats van de scholen en de seniorenwoningen tussen kruisstraat en enghweg, komt zo grond vrij voor woningbouw. Ook op de velden van giessen kunnen in de tussentijd huizen worden gebouwd, om de aanleg van het dorpshart mede te betalen.

Later kunnen een multifunctioneel centrum plus medisch centrum en een bibliotheekvoorzieningen worden gebouwd; met als laatste grote stap de verhuizing van winkelcentrum de zalmpassage naar het nieuwe dorpshart, dat ook twee parkeerplaatsen en een echt dorpsplein moet krijgen. “dat zijn we inmiddels tien jaar verder”, denkt de pender.

Hij beseft dat een dergelijke lange periode een probleem kan zijn voor de politiek. “de politiek moet scoren, het liefst op korte termijn. Maar scoren kan ook door samen met de bevolking een goed plan voor de toekomst te maken.”

Bron: brabants dagblad

Brief naar politiek i.v.m. Rietdijk Noord Almbos

 

 

College van B&W,

Raadsleden,

Secretariaat: Nachtegaal 30 Leden van de initiërende Raad

4284 XD Rijswijk van de gemeente Woudrichem Postbus 6

secretariaat@1gr.nl 4285 ZG WOUDRICHEM

 

Datum: 03-10-2008

Betreft: Rietdijk Noord/ Almbos

Uw ref.: Raadsinformatiebrief Rietdijk Noord dd. 02-10-2008

Geacht College, Raadsleden en leden van de initiërende Raad,

Hierbij geven wij U onze schriftelijk reactie als vervolg op de voorlichting die wij op 02-10-2008 van wethouder De Peuter hebben gekregen over de afwijzing van de plannen omtrent Rietdijk Noord (M-GRAS) door G.S. van Noord Brabant en op de mededeling dat het behoud van het overdekte zwembad voor de kernen Giessen en Rijswijk, i.v.m gemeentelijk overleg met Aalburg, hoogst waarschijnlijk geen haalbare optie is.

In 2007 is opgericht de Stichting Eén-Giessen/Rijswijk met als doelstelling het waarborgen van het woonklimaat en de leefbaarheid in de kernen Giessen en Rijswijk voor de toekomst, waarbij een nieuwe dorpskern, met voorzieningen, tussen de twee dorpen als verbindende schakel voor de inwoners een onmisbaar onderdeel is.

Bij een verplaatsing van de voetbalvelden van v.v. Rijswijkse Boys en v.v. Giessen ontstaat de éénmalige kans om daar deze nieuwe dorpskern te realiseren.

Toen de verplaatsing van de voetbalvelden van v.v. Rijswijkse Boys en v.v. Giessen door M-GRAS daadwerkelijk aan de orde kwam hebben wij U meegedeeld dat ons standpunt over de nieuwe locatie voor de voetbalclubs eveneens een toplocatie moet zijn en dat de verplaatsing moet gebeuren in goed overleg met en tot genoegen van de betreffende verenigingen. Tevens vonden wij dat het plan M-GRAS alleen acceptabel zou zijn als daar een compleet sportpark, inclusief overdekt zwembad en sporthal, zou worden gerealiseerd.

Vooruitlopende op het vrijkomen van de terreinen van de voetbalclubs hebben wij, met financiële steun van de Rabobank Altena, een DorpsOntwikkelingsPlan(DOP) laten maken voor de kernen van Giessen en Rijswijk. Dit plan heeft ten doel om de leefbaarheid en het woonklimaat van de beide dorpen voor de toekomst inzichtelijk te maken, tevens kan het plan dienen als uitgangspunt voor een later, in samenwerking met het gemeentebestuur van Woudrichem, te maken Integraal DorpsOntwikkelingsPlan(IDOP). Ook komt in onze DOP tot uiting wat de mogelijkheden zijn voor deze nieuwe dorpskern en met welke factoren rekening gehouden moet worden(bv. sociale-, medische-, ruimtelijke- , economische-, verkeerstechnische- en haalbaarheidseffecten). Deze DOP hebben we op 11-06-2008 en 09-09-2008 aan het College van B& W en de initiërende Raad van de gemeente Woudrichem getoond. Tevens is door onze stichting een uitleg gegeven over de daaropvolgende IDOP, met de subsidie mogelijkheden hiervan bij de provincie Noord Brabant. Er is daarbij ook gewezen op latere subsidie mogelijkheden tijdens het uitvoeringstraject.

Wij hebben de indruk gekregen dat alle aanwezigen ons plan enthousiast hebben ontvangen. Men vond het uitvoeren van een IDOP een logisch gevolg hierop.

Wij zijn verbaasd dat op 02-10-2008 wethouder De Peuter ons mededeelde dat het plan Rietdijk Noord(M-GRAS) door GS van Noord Brabant is afgewezen. Maar we zijn nog meer verbaasd, dat er direct aansluitend, zonder overleg met eerder betrokkenen, de oude tijdelijke noodoplossing, sportvelden in het Almbos, uit de kast gehaald is. De tijdelijke noodoplossing Almbos voor de nieuwe sportvelden was reeds het tweede plan en was voor ons eigenlijk een gepasseerd station, mede omdat dit plan niet door beide voetbalclubs werd gesteund en ook de omwonenden tegen deze planvorming waren.

Bovendien is in dit plan beslist geen mogelijkheid aanwezig voor het realiseren voor een accommodatie voor binnensporten. De in het plan voorziene parkeerruimte was al veel te klein voor drie verenigingen w.o. twee voetbalclubs.

Voorts veronderstellen wij dat voor het realiseren van een dorpskern met de hoognodige en gebruikelijke voorzieningen om financiële redenen beide bestaande voetbalvelden in de nieuwe planvorming ter beschikking moeten komen.

Wij stellen voor om een nieuwe start te maken en niet alleen de voetbalverenigingen en Altena Road Runners inspraak te gunnen, maar vanzelfsprekend ook de bewoners van de beide kernen er bij te betrekken. Wij menen dat deze aanpak zal zorgen voor voldoende draagvlak.

Het hulpmiddel om zo’n draagvlak te creëren is het met U besproken Integraal DorpsOntwikkelingsPlan(IDOP). Alle elementen voor een goede aanpak zijn in de uitvoering van een IDOP aanwezig. Zoals U bekend wordt het opstellen van een IDOP voor 50% gesubsidieerd door de provincie Noord Brabant en kost totaal maximaal € 60.000,-.

Eveneens is bij U bekend dat de aanvraag voor subsidie vóór 01-11-2008 bij de provincie Noord Brabant moet zijn ingediend.

Wij weten dat aan de uitkomst van een Integraal DorpsOntwikkelingsPlan door de provincie zoveel waarde wordt toegekend, dat zelfs bij afwijking van huidige inzichten en plannen er toch op medewerking gerekend kan worden.

Vertrouwende dat U in uw verdere besluitvorming met onze brief rekening zult houden, verblijven wij met de meeste hoogachting,

C. W van Tilborg(vz) D.B. van Vugt(secr)

Een exemplaar van deze brief is op 04-10-2008 en 06-10-2008 per e-mail verzonden aan de leden van College van B&W, de leden van de Raad, de leden van de initiërende Raad, de bestuursleden en de ambassadeurs van de Stichting Eén-Giessen/Rijswijk.